Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Marlon Kiekebosch: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bataviastraat 79-B, 1095ER te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70991499.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Marlon Kiekebosch een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Marlon Kiekebosch en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Marlon Kiekebosch zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten en/of de verkoop en levering van Producten.
 6. Diensten: alle dienstverlening en werkzaamheden waartoe Marlon Kiekebosch zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, interieuradvies en het vervaardigen van een interieurplan.
 7. Producten: alle zaken die Marlon Kiekebosch in het kader van een koopovereenkomst tussen Partijen levert, zoals, maar niet beperkt tot, spiegels, bloempotten, vazen en aanverwante zaken.
 8. Interieurplan: een in het kader van de Overeenkomst door Marlon Kiekebosch vervaardigd of te vervaardigen interieurontwerp, inclusief de bijbehorende en/of door de Wederpartij gekozen onderdelen daarvan, zoals een plattegrond, 3D-visualisaties, verlichtingsplan, voorstel betreffende meubels en accessoires en kleur- en materiaaladvies.
 9. Webwinkel: marlonkiekebosch.nl.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marlon Kiekebosch en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Marlon Kiekebosch (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Marlon Kiekebosch kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van een bestelling in de Webwinkel, zal Marlon Kiekebosch onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Aan een aanbod van Marlon Kiekebosch dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Marlon Kiekebosch dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Marlon Kiekebosch op de eventueel daartoe door Marlon Kiekebosch aangewezen wijze heeft Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Marlon Kiekebosch, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marlon Kiekebosch anders aangeeft.
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ WEBWINKELBESTELLINGEN

 1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel is uitsluitend van toepassing op middels de Webwinkel gesloten Overeenkomsten tussen Marlon Kiekebosch en Consumenten betreffende de levering van Producten door Marlon Kiekebosch.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
  1. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  3. de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  4. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens de wet is uitgesloten of geen toepassing vindt.
 4. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Marlon Kiekebosch aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Marlon Kiekebosch. Zo spoedig mogelijk nadat Marlon Kiekebosch in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Marlon Kiekebosch de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 6. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Marlon Kiekebosch retourneren.
 7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Marlon Kiekebosch is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 8. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 4 heeft ontbonden.
 9. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 10. Marlon Kiekebosch zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Marlon Kiekebosch zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Marlon Kiekebosch niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Marlon Kiekebosch aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle informatie (waaronder documentatie, plattegronden, afbeeldingen, maatvoering etc. mede begrepen), die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Marlon Kiekebosch voorgeschreven wijze, aan Marlon Kiekebosch te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Marlon Kiekebosch verstrekte informatie.
 2. De Wederpartij dient Marlon Kiekebosch voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Wederpartij er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn en, indien en voor zover zulks redelijkerwijs van de Wederpartij kan worden gevergd, Marlon Kiekebosch op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Alle uitvoeringstermijnen en leveringstermijnen waartoe Marlon Kiekebosch zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Marlon Kiekebosch treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Marlon Kiekebosch Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Marlon Kiekebosch na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Marlon Kiekebosch biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | MEERWERK

De Overeenkomst omvat uitsluitend de prestaties die uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Marlon Kiekebosch is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat Marlon Kiekebosch prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven (hierna: ‘meerwerk’), worden deze prestaties aan de Wederpartij doorberekend tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs. Indien deze meerprijs niet wordt afgesproken, terwijl de Wederpartij redelijkerwijs wel mocht verwachten dat voor het meerwerk een meerprijs van toepassing is, wordt dit meerwerk in rekening gebracht op basis van het gebruikelijke door Marlon Kiekebosch gehanteerde uurtarief.

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van Producten door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien de Wederpartij geen afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Marlon Kiekebosch behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument zoals bedoeld in artikel 4.2 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Marlon Kiekebosch verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Marlon Kiekebosch gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Marlon Kiekebosch verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande in dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 9. | INTERIEURPLANNEN: UITVOERING, LEVERING EN KLACHTEN

 1. Een Interieurplan is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand overeengekomen specificaties. De Wederpartij maakt aanspraak op ten hoogste één bij de prijs inbegrepen correctieronde. In dat kader worden op verzoek van de Wederpartij correcties in het Interieurplan aangebracht, mits de eerder tussen Partijen gemaakte afspraken daardoor niet worden verlaten. Eventueel door de Wederpartij gewenste correcties in een Interieurplan die buiten het bereik van de kosteloze correctieronde vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, tegen het gebruikelijke daarvoor door Marlon Kiekebosch gehanteerde uurtarief uitgevoerd.
 2. De Wederpartij dient bij de oplevering van (het concept van) een Interieurplan binnen drie weken te onderzoeken of Marlon Kiekebosch de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Wederpartij correcties op het concept wenst, en dient Marlon Kiekebosch daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Interieurplan aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Wederpartij het Interieurplan heeft goedgekeurd. In dat geval wordt het Interieurplan als definitief aangemerkt. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt c.q. niet tijdig een beroep doet op correctie van het Interieurplan, vloeit er voor Marlon Kiekebosch uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Wederpartij, geen enkele verplichting voort.
 3. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve Interieurplan en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Interieurplan hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Wederpartij en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan de kosteloze correctieronde c.q., indien zulks redelijkerwijs van Marlon Kiekebosch kan worden gevergd, correcties tegen het gebruikelijke daarvoor door Marlon Kiekebosch gehanteerde uurtarief.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Interieurplan als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Marlon Kiekebosch onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Marlon Kiekebosch mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Marlon Kiekebosch Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Marlon Kiekebosch ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Marlon Kiekebosch ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Marlon Kiekebosch te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Marlon Kiekebosch uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE BIJ PRODUCTVERKOOP

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan Marlon Kiekebosch. Indien de Producten evenwel worden geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Wederpartij en Marlon Kiekebosch, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Wederpartij de Producten heeft meegenomen.
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Marlon Kiekebosch uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Marlon Kiekebosch staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Een eventueel door Marlon Kiekebosch, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument jegens Marlon Kiekebosch kan doen gelden.
 4. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet, inhoudende dat de Consument er geen beroep meer op kan doen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden in geval de Consument daarvan niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek mededeling heeft gedaan aan Marlon Kiekebosch.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 6. Elke aanspraak van de Wederpartij in verband met de stelling dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden vervalt, indien de gebreken van de Producten het gevolg zijn van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Marlon Kiekebosch toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Marlon Kiekebosch en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Marlon Kiekebosch zijn uitgevoerd.
 7. Indien een klacht van een Consument, in verband met een webwinkelbestelling, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Marlon Kiekebosch gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Marlon Kiekebosch aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. Vorenstaande laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Marlon Kiekebosch is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Marlon Kiekebosch ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Marlon Kiekebosch in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Marlon Kiekebosch gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Marlon Kiekebosch op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Marlon Kiekebosch ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Marlon Kiekebosch de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. Marlon Kiekebosch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen ziekte van of andere ernstige persoonlijke omstandigheden betreffende de feitelijke opdrachtneemster, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Marlon Kiekebosch of derden.
 2. Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Marlon Kiekebosch bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, vermeldt het aanbod van Marlon Kiekebosch een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs en een uurtarief, en of eventuele bijkomende kosten worden doorberekend, zoals reis- en bezorgkosten. Indien Partijen na totstandkoming van de Overeenkomst evenwel meerwerk overeenkomen, vindt het bepaalde in artikel 7 toepassing.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld, worden reiskosten in rekening gebracht ten bedrage van € 0,19 per gereden kilometer.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Marlon Kiekebosch vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 4. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Marlon Kiekebosch gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat Marlon Kiekebosch een Consument in het kader van een consumentenkoop nimmer zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 5. Marlon Kiekebosch is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Marlon Kiekebosch.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Marlon Kiekebosch aangewezen wijze en binnen de door Marlon Kiekebosch aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Marlon Kiekebosch een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in geval van een aanbetaling.
 7. Marlon Kiekebosch is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen.
 8. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Marlon Kiekebosch is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Marlon Kiekebosch kan worden toegerekend.
 2. Marlon Kiekebosch is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, zoals met meubelmakers, vloerenspeciaalzaken en dergelijke, ook niet indien dit op advies of voordracht van Marlon Kiekebosch is gebeurd.
 3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Marlon Kiekebosch, is zij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten en tekortkoming ter zake het opmeten van maten van ruimtes, meubels, accessoires e.d. Bovendien is Marlon Kiekebosch niet aansprakelijk voor het door bijzondere omstandigheden onverhoopt feitelijk niet kunnen realiseren van Interieurplannen of andere aanbevelingen van Marlon Kiekebosch, bijvoorbeeld omdat aanbevolen meubels door hun omvang niet naar de bestemde ruimte kunnen worden vervoerd of omdat aanbevolen andere goederen niet de middels het Interieurplan getoonde functionaliteiten bezitten.
 4. Marlon Kiekebosch is niet aansprakelijk voor (kleur)afwijkingen tussen geleverde (3D-)schetsen en de werkelijke te realiseren situatie.
 5. Marlon Kiekebosch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste maten af te leiden van door haar geleverde plattegronden, welke maten gebaseerd zijn op een door de Wederpartij geschetste, nog niet gerealiseerde situatie, zoals in geval van een voornemen tot uitbouw of sloop van een muur. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om de maten na realisatie van de nieuwe situatie te controleren, bijvoorbeeld door deze te laten berekenen door een constructeur.
 6. Marlon Kiekebosch is niet aansprakelijk voor het onverhoopt niet meer leverbaar zijn van aanbevolen meubels, accessoires en andere zaken. In dat kader is Marlon Kiekebosch, tenzij dit redelijkerwijs van haar mag worden verlangd, evenmin verplicht alternatieven aan te bieden en/of haar Diensten opnieuw te verlenen.
 7. Marlon Kiekebosch is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Marlon Kiekebosch is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 9, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Marlon Kiekebosch in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marlon Kiekebosch aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Marlon Kiekebosch toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Marlon Kiekebosch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Marlon Kiekebosch te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Marlon Kiekebosch hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Marlon Kiekebosch ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Marlon Kiekebosch is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, beperkt tot ten hoogste herstel van de Diensten, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Marlon Kiekebosch betrekking heeft. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Marlon Kiekebosch beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Marlon Kiekebosch betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Marlon Kiekebosch nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Marlon Kiekebosch daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Marlon Kiekebosch dat krachtens die verzekering toepassing vindt. De Diensten van Marlon Kiekebosch omvatten geen bouwkundig advies. Voor bouwkundige zaken dient de Wederpartij zich te wenden tot een derde, zoals een aannemer of architect. De verzekering van Marlon Kiekebosch biedt in het bijzonder dan ook geen dekking voor aanspraken in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van:
  – het verrichten van activiteiten als architect (niet zijnde een interieur- en/of landschapsarchitect); ingenieur, projectontwikkelaar, aannemer of bouwprojectleider of het nalaten hiervan;
  – het onvoldoende zorgdragen dat of controleren of een bouwproject tijdig dan wel conform afspraak opgeleverd wordt;
  – een schatting, garantie of voorstelling van zaken van bouw- en renovatiekosten of projectkosten; of
  – het verrichten van een renovatie van een onroerend goed (anders dan niet-structurele renovaties waarbij geen architect (niet zijnde een interieur- en/of landschapsarchitect) of ingenieur betrokken is) of het nalaten hiervan;
  – ingesteld of voortgezet door of namens een overheidsinstelling, semi-overheidsinstelling, administratieve of toezichthoudende instelling of orgaan. Deze uitsluiting zal echter niet van toepassing zijn als een dergelijke instelling of orgaan een aanspraak uitsluitend indient in de hoedanigheid van ontvanger van diensten binnen de verzekerde hoedanigheid.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Marlon Kiekebosch een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. Indien de Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Marlon Kiekebosch goederen, zoals databestanden, afbeeldingen etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Wederpartij ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart zij Marlon Kiekebosch in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 5. De Wederpartij vrijwaart Marlon Kiekebosch van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Marlon Kiekebosch toerekenbaar is. Indien Marlon Kiekebosch uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Marlon Kiekebosch zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Marlon Kiekebosch, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Marlon Kiekebosch en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Marlon Kiekebosch behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het intellectueel eigendom van door Marlon Kiekebosch geleverde Interieurplannen, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten, scripts etc. blijft bij Marlon Kiekebosch rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Marlon Kiekebosch. Het is de Wederpartij niet toegestaan om delen van een geleverd Interieurplan te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een geleverd Interieurplan aan te passen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Marlon Kiekebosch.
 2. Indien de Wederpartij volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt zij een niet-exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve Interieurplan voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Interieurplan, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden.
 3. Partijen kunnen naderhand uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenkomen dat de Wederpartij rechten van intellectuele eigendom op het geleverde Interieurplan afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Wederpartij mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 4. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft Marlon Kiekebosch het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle Producten blijven eigendom van Marlon Kiekebosch totdat de Wederpartij ter zake de betreffende Overeenkomst al haar betalingsverplichtingen jegens Marlon Kiekebosch is nagekomen.
 2. Het de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Marlon Kiekebosch hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Wederpartij verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.
 5. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Marlon Kiekebosch of door Marlon Kiekebosch aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wederpartij dient Marlon Kiekebosch op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.