privacyverklaring

Marlon Kiekebosch Interieurontwerp & Advies (hierna: ‘Marlon Kiekebosch’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Marlon Kiekebosch worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.marlonkiekebosch.nl (hierna: ‘de website’). Marlon Kiekebosch acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Marlon Kiekebosch zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Marlon Kiekebosch verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Marlon Kiekebosch, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het middels de website aangaan van een overeenkomst met Marlon Kiekebosch met betrekking tot de aankoop van producten, of het aanvragen van een offerte met betrekking tot interieurontwerp en/of -advies;
  • Het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Marlon Kiekebosch betreffende interieurontwerp en/of -advies;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier, de chat- of WhatsApp-module op de website;
  • Het schrijven van een review op de website;
  • Het inschrijven middels de website voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan Marlon Kiekebosch verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier of de chatmodule op de website, telefonisch of per e-mail persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Marlon Kiekebosch verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Marlon Kiekebosch hebt gesloten, verwerkt Marlon Kiekebosch uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om uitvoering aan de betreffende overeenkomst te geven. In het kader van de uitvoering van overeenkomsten, deelt Marlon Kiekebosch uw persoonsgegevens mogelijk met derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken. Zo ontvangt een door Marlon Kiekebosch aan te wijzen transportbedrijf uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het bij u bezorgen van producten en ontvangt de online betaalprovider gekoppeld aan de website uw betaalgegevens indien u middels de website betaalt voor de producten van Marlon Kiekebosch.

Indien u zich voor de ontvangst van nieuwsbrieven hebt ingeschreven, wordt uw e-mailadres gebruikt om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Indien u een review op de website schrijft, wordt de door u verstrekte informatie uitsluitend gebruikt om uw review op de website te kunnen openbaren.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Marlon Kiekebosch gesloten overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt het inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven en het schrijven van een review ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Marlon Kiekebosch persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Marlon Kiekebosch of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Marlon Kiekebosch om de website en de e-mailvoorzieningen van Marlon Kiekebosch te kunnen exploiteren, het delen van persoonsgegevens met de exploitant van de chat- of WhatsApp-module op de website om de betreffende berichtenfunctie mogelijk te kunnen maken, het delen van persoonsgegevens met de exploitant van de door Marlon Kiekebosch gebruikte online communicatieprogrammatuur, zoals Microsoft Teams, indien u in het kader van een overeenkomst met Marlon Kiekebosch op zodanig wijze op afstand met Marlon Kiekebosch communiceert, en het delen van persoonsgegevens met de exploitant van het door Marlon Kiekebosch gebruikte boekhoud-/administratieprogramma; de exploitant van die software ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Marlon Kiekebosch noodzakelijk is.

Voorts werkt Marlon Kiekebosch samen met leveranciers van meubels en andere goederen. In dat kader is een gerechtvaardigd belang dat Marlon Kiekebosch, in het kader van een tussen u en Marlon Kiekebosch gesloten overeenkomst, uw NAW-gegevens deelt met deze leveranciers ter vaststelling van eventuele aan Marlon Kiekebosch door de betreffende leverancier verschuldigde commissie.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde personen binnen Marlon Kiekebosch toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Marlon Kiekebosch persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Marlon Kiekebosch zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Marlon Kiekebosch vallen, evenals door Marlon Kiekebosch ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Marlon Kiekebosch de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Marlon Kiekebosch de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Marlon Kiekebosch, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Marlon Kiekebosch gebruikt

Marlon Kiekebosch gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Marlon Kiekebosch gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Marlon Kiekebosch gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Echter, het IP-adres van de bezoekers wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.


Uw rechten

U heeft het recht om Marlon Kiekebosch te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Marlon Kiekebosch een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Marlon Kiekebosch verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Marlon Kiekebosch slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Marlon Kiekebosch legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.


Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Marlon Kiekebosch, kunt u contact opnemen met Marlon Kiekebosch. Marlon Kiekebosch helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Marlon Kiekebosch of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Marlon Kiekebosch

Bataviastraat 79-B
1095ER Amsterdam